1. Algemeen

Diaper-Heroes is een handelsmerk van 4Tapes SRL

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop op afstand (online of telefonisch) aan eindgebruikers. 4Tapes SRL behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Niettemin blijven de contracten die vóór de wijziging zijn gesloten, onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van het sluiten van de verkoop.

De klant ontvangt de algemene voorwaarden bij de bevestiging van zijn bestelling, in een formaat dat hij kan opslaan of afdrukken. De overeenkomst kan worden gesloten in het Frans, Nederlands, Engels of Duits, naar keuze van de klant. Elke latere uitwisseling van informatie met de klant gebeurt in de door de klant gekozen taal. Deze laatste kan zich niet beroepen op zijn gebrek aan kennis van de gekozen taal om de niet-toepassing van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden te vorderen.

2. Sluiting van de verkoop op afstand

Om een product online te reserveren en/of te bestellen, moet de klant het toevoegen aan zijn winkelmandje en vervolgens de leveringswijze kiezen (zie art. 5); hij vult zijn persoonlijke gegevens in en bevestigt zijn betalingswijze (zie art. 3).

De reservatie/bestelling is definitief tijdens de "betaling" klik en de uitvoering van de betaling (tenzij speciale voorwaarden die een betaling bij levering toestaan). Om een product telefonisch te reserveren en/of te bestellen, hoeft de klant enkel te bellen +32 (0) 471 917 010 en wordt hij door het aankoopproces geleid.

De catalogus van producten die op de website van Diaper-heroes wordt gepresenteerd, vormt geen aanbod in de zin van het artikel van het Burgerlijk Wetboek. Het is dus niet voldoende om een product te boeken en/of te bestellen via de site of per telefoon om het verkoopcontract te sluiten.

De verkoop wordt afgesloten met de ontvangst van de bevestigingse-mail die naar de klant wordt gestuurd en die al zijn persoonlijke gegevens, het factuur- en leveringsadres en de bestelgegevens bevat.

4Tapes SRL behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling te weigeren wanneer blijkt dat de koper een minderjarige of onbekwame volwassene is of dat de koper daadwerkelijk van plan is het (de) bestelde product(en) door te verkopen. Hetzelfde geldt wanneer zich een kennelijke fout heeft voorgedaan in de beschrijving van het product of de prijsaanduiding ervan, ondanks alle zorg die 4Tapes SRL besteedt aan het verstrekken van adequate informatie; in dat geval wordt de klant op basis van de verstrekte corrigerende informatie geïnformeerd en uitgenodigd om zijn bestelling te vernieuwen of te bevestigen.

In geval van overmacht kan 4Tapes SRL de uitvoering van haar verplichtingen in verband met het sluiten van een verkoop opschorten voor de volledige duur van het genoemde geval van overmacht, zonder dat 4Tapes SRL aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet of niet naar behoren uitvoeren van het gevraagde of gepleegde contract.

3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief BTW, Recupel en andere belastingen (met uitzondering van eventuele toepasselijke douanerechten).

In geval van een intracommunautaire verkoop kan de aangegeven prijs worden verhoogd of verlaagd door toepassing van de wettelijke bepalingen inzake BTW, zonder dat de communautaire klant aanspraak kan maken op de BTW.

3.2 Betaling

Tenzij anders overeengekomen, wordt elke reservatie/bestelling bevestigd door ontvangst van het volledige bedrag van de te betalen bestelling. De volledige betaling is verschuldigd binnen zeven (7) dagen na de reservering/bestelling.

De geaccepteerde betaalmethoden worden gespecificeerd bij de keuze van de betaalmethode op de website van Diaper-heroes. De klant is volledig vrij in de keuze van de betalingswijze die hem het beste past.

Elke reservatie/bestelling die niet binnen de in het eerste lid hierboven vermelde termijn wordt betaald, wordt automatisch geannuleerd, tenzij anders is overeengekomen of speciale voorwaarden aan de klant zijn toegekend. 4Tapes SRLl behoudt zich het recht voor om in geval van een specifieke reservering/bestelling met betaling van een aanbetaling, deze aanbetaling te behouden als schadevergoeding in geval van onrechtmatige niet-nakoming van een van haar verplichtingen door de klant.

3.3 Factuur

4Tapes SRL kan een factuur uitreiken voor BTW-plichtigen. In dit geval moet de klant dit vragen bij de reservering of het plaatsen van de bestelling; hij moet ook zijn BTW-nummer opgeven. De klant zal dan alle administratieve kosten die hiermee verband houden, voor zijn rekening moeten nemen.

4. Overdracht en eigendomsvoorbehoud

Onverminderd de bepalingen van artikel 3.2 hierboven, blijft elk verkocht en geleverd product eigendom van 4Tapes SRL tot de volledige betaling van de prijs vermeld op de factuur. Niettegenstaande het bedongen eigendomsvoorbehoud gaat het risico van verlies of beschadiging van het verkochte product over op de klant bij het in ontvangst nemen van het product.

5. Verzending & Retourzendingen

4Tapes SRL zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het bestelde product binnen de overeengekomen tijd en prijs wordt geleverd. De levertijden worden als indicatie gegeven. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot enige vordering tot schadevergoeding of annulering van de bestelling.

De klant is verplicht om de inhoud en de staat van zijn pakket te controleren zodra het is ontvangen. Eventuele schade of zichtbare anomalieën tijdens de levering moeten dan duidelijk worden aangegeven op de leveringsbon of ontvangstterminal van de bezorger.

Schade of klaarblijkelijke anomalieën die niet worden aangegeven zoals aangegeven in het vorige lid geven geen recht op schadevergoeding van 4Tapes SRL, die daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Elke schade of anomalie die niet zichtbaar is bij ontvangst van de levering moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke klacht (brief, fax, e-mail) binnen de 48 uur na ontvangst. Hetzelfde geldt voor alle ontbrekende producten.

6. Annulering van de bestelling

In geval van annulering van de bestelling behoudt 4Tapes SRL zich het recht voor om een bedrag van maximaal tien (10) euro in te houden voor de daaraan verbonden administratieve kosten. Bovendien worden alle kosten in verband met de gekozen betaalmethode ingehouden, in het bijzonder voor bestellingen die met een kredietkaart of Paypal worden betaald, een bedrag gelijk aan 10% van het totaal. Annulering van een niet gefactureerde en onbetaalde reservatie/bestelling wordt niet in rekening gebracht.

7. Herroepingsrecht

Elke klant die volgens de Belgische wetgeving als consument wordt aangemerkt, heeft een herroepingsrecht van veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de dag van levering. Het (de) product(en) moet(en) in de originele staat, compleet, met alle toebehoren en documentatie, en in de originele verpakking worden teruggestuurd naar het volgende adres:

4Tapes SRL Rue Maréchal Foch 34, 6760 Virton BELGIE

De leveringskosten en de retourkosten blijven voor rekening van de klant. Het (de) aldus geretourneerde product(en) zal (zullen) worden terugbetaald aan de klant, onder voorbehoud van de voorwaarden vermeld in paragraaf 2 hierboven. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die speciaal voor een klant zijn gemaakt, aangepast of aangepast.

8. Verantwoordelijkheid

4Tapes SRL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van laattijdige levering als gevolg van het falen van een van haar leveranciers, in het bijzonder in geval van voorraadtekorten. De foto's en andere illustraties van de producten hebben geen contractuele waarde, zodat niet-substantiële verschillen tussen de foto('s) (en/of illustratie(s) van de presentatie van het product op de site en het (de) bestelde product(en) niet onder de verantwoordelijkheid van 4Tapes SRL vallen.

4Tapes SRL geeft geen enkele garantie met betrekking tot de leveringstermijnen van de producten door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering. 4Tapes SRL kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van laattijdige levering als gevolg van het falen van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering of in geval van verlies of beschadiging van het product tijdens het transport.

9. Scheidbaarheid van de clausules

De ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden doet op geen enkele wijze afbreuk aan de andere bepalingen die volledig van toepassing blijven.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden, evenals elke reservering, bestelling en verkoop op afstand via de website worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering van een reservering, bestelling op afstand of verkoop op basis van deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.